Typy Canisterapie

AAA - Animal Assited Activities

Aktivity za pomocí zvířat, společenská a rekreační činnost. Neformální interakce většinou na dobrovolnické bázi s motivačním, edukačním, výchovným či rekreačním cílem. Léčebné cíle nejsou stanovené. Formou AAA máme na mysli např. přítomnost psů, navazující na výplň volného času klientů v zařízení, krátké relaxace za přítomnosti zvířat, návštěvní činnost třeba někde v zahradě, kontakt se zvířetem bez zasahování, organizovaný většinou dobrovolníky

AAT - Animal Assisted Therapy

Podpůrná rehabilitační metoda vedená specialistou za určitým záměrem, dopředu naplánovaná, zaznamenaná a připravená k vyhodnocení. Je nutné znát diagnózu. Procesy z pozice klienta jsou nevědomé. Cíle se nastavují individuálně tak, aby podporovaly rozvoj konkrétních fyzických, sociálních, emocionálních a kognitivních dovednostech klienta a jsou integrované do jeho léčebného plánu. S týmem je vždy přítomen zdravotník.

AAE - Animal Assisted Education

Vzdělávání za pomoci zvířat, také vzdělávací činnost, nebo edukace. Pes v pedagogickém a vzdělávacím procesu, osvětová činnost, pes jako cílená výuková pomůcka, jako mediační činitel. Cílem je zvýšení motivace k učení, zážitkové učení (např. techniky čtení zvířeti) a aktivity vedoucí k osobnímu rozvoji, k rozvoji kognitivních funkcí, ale také zaměření na prosociální chování a klima kolektivu třídy. Děti se učí jak se o psa starat, nebo jak se chovat v přítomnosti cizích psů.

AAI - Animal Assisted Intervention

Poskytování terénní návštěvní služby dlouhodobě nebo opakovaně. Znalost anamnézy a diagnózy je podmínkou. Procesy a pozice klienta jsou většinou nevědomé, ale zooterpeut primárně míří na dosažení cíle ucelenou metodou zooterapie. Např. návštěva zubaře - naplánujeme výstup, cíl a plán. Zvíře je vedeno záměrně k takové činnosti a takových úkonů, aby mělo silný potenciál vyvolat konkrétní reakce u konkrétního dítěte s konkrétním cílem. Tato metoda je hodně propojena s AAT a AAE.

AAC - Animal Assisted Coaching

Neboli koučování a poradenství za asistence zvířat, je cílená, plánovaná a strukturovaná intervence za pomoci zvířat poskytovaná odborníky s licencí, jako jsou školitelé nebo poradci. Pokrok je měřen a zaznamenáván. AAC je poskytována formálně vyškoleným profesionálním trenérem nebo konzultantem s odbornými zkušenostmi. Zaměřuje se na podporu osobního růstu, porozumění a posílení schopností klientů či sociálních dovedností nebo sociálního a emočního fungování klienta.

AACR - Animal Assisted Crisis Response

Osobní - v rámci návštěvy domova, zařízení po požáru, povodni a podobně. Metoda zmirňující následky prožité krize u zasažené osoby, prostřednictvím působení speciálně cvičeného a vedeného psa. Poskytuje podporu, aby bylo možno trauma pochopit a přijmout a podstoupit adaptaci na nové životní prostředí. V rámci ISZ. Zooterapeut je osloven ke spolupráci. Musí znít pozici, skladbu součinných organizací, jedinců, jejich počet a stav. Hlásí se u velitele zásahu a řídí se jeho pokyny.